Nasza oferta

Diagnozę psychologiczną zawsze warto rozważyć w sytuacji, gdy dziecko ma trudności z radzeniem sobie z emocjami, jego zachowanie odbiega od norm społecznych lub po prostu w każdej innej sytuacji, która budzi nasz niepokój. Diagnoza psychologiczna to znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie problemy sygnalizuje dziecko lub nastolatek i gdzie leży ich źródło. W przypadku, gdy masz wątpliwość, czy Twojemu dziecku potrzebna jest diagnoza psychologiczna, czy może psychoterapia indywidualna – umów się na pierwszą wizytę. Ta, odbywająca się w obecności rodzica lub opiekuna dziecka, ma na celu przeprowadzenie wywiadu i ustaleniu dalszego charakteru wizyt. Po etapie diagnostycznym prezentujemy rodzicowi lub opiekunowi dziecka wyniki i szczegółowo omawiamy kolejne kroki. Dalsze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne dobierane są indywidualnie i mogą być uzupełnione serią badań psychologicznych dostosowanych do wieku dziecka. Techniki, które wykorzystujemy w naszym Centrum są bliskie dzieciom i nastolatkom, gdyż wkomponowano w nie swobodną zabawę, rysowanie, konstruowanie oraz czynności szkolne - czytanie, rozwiązywanie zadań, słuchanie. Diagnoza przeprowadzona w naszym Centrum pozwoli znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące stref rozwoju, osobowości człowieka, jego intelektu i poziomu rozwoju społecznego. 

Człowiek dorosły spotyka się z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu np. nagłą śmiercią bliskiej osoby, chorobą własną, kogoś bliskiego lub jakimś zdarzeniem traumatycznym, rozstaniem, rozwodem, zmianą pracy itp. Część z tych trudności pojawia się w życiu losowo i w nieprzewidywalnych momentach. Wszystkie emocje i myśli, jakie rodzą się w człowieku w takich sytuacjach, mogą dotykać i wpływać na codzienne funkcjonowanie. Osoby dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi mogą liczyć w naszym centrum na pomoc psychologiczną. Specjalista po zebraniu szerokiego wywiadu i przeprowadzeniu testów (dobranych indywidualnie pod kątem występującego problemu) postawi diagnozę, która da odpowiedź na pytania - czy i w jakim zakresie problemy emocjonalne Pacjenta mają wpływ na jego zdrowie fizyczne oraz jaki wpływ mają jego trudności zdrowotne na funkcjonowanie psychiczne. Pacjent w naszym centrum zawsze spotka się z indywidualnym podejściem, co zapewni precyzyjną diagnostykę i dobranie najlepszych strategii terapeutycznych.

Terapia logopedyczna w Naszym Centrum ma na celu usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowych oraz komunikacyjnych.
W trakcie pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza wywiad z dzieckiem, rodzicem i jeżeli jest konieczność to z nauczycielem wychowawcą, ma to na celu zgromadzenie informacji na temat pacjenta. Następnie obserwuje on zachowania werbalne pacjenta. Terapeuta w trakcie konsultacji zwraca uwagę na to, czy pacjent mówi, a jeśli tak, to czy nie występują jakościowe i ilościowe zaburzenia mowy. Czy mówi dużo i chętnie, jaki jest jego emocjonalny stosunek do mówienia, czy dziecko operuje zdaniami (prostymi, złożonymi), czy buduje poprawne wypowiedzi, czy wszystkie głoski realizuje prawidłowo, czy mówi płynnie, czy prawidłowo oddycha). Logopeda wprowadza też badania uzupełniające takie jak: badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji połykowej i oddechowej, orientacyjne badanie słuchu i słuchu fonematycznego, badanie pamięci słuchowej, badanie prozodii mowy i emisji głosu, orientacyjne badanie lateralizacji. Logopeda może też wprowadzić badania specjalistyczne (jeśli zachodzi taka potrzeba kieruje do psychologa, pedagoga, ortodonty lub innych specjalistów). Celem badania jest sprawdzenie rozumienia, mówienia, czytania i pisania.
Na tym etapie Nasz terapeuta ustala program terapii, dobiera się odpowiednie metody, narzędzia i pomoce dydaktyczne.

Kiedy więc udać się ze swoją pociechą do logopedy? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu rodziców, dziadków, opiekunów, ale też osób pracujących z najmłodszymi. Odpowiedź brzmi, jeżeli dziecko ma np. problemy z połykaniem, oddycha przez usta, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego w wieku powyżej 4 miesiąca życia, nie wskazuje palcem na przedmioty i osoby powyżej 9 miesiąca życia, nie reaguje na nasze słowa czy swoje imię (lub reaguje tylko czasem), nie mówi żadnych słów po 1 roku życia lub nie buduje prostych (dwu wyrazowych zdań) po ukończeniu 2 roku życia (np. mama daj, chce pić - przy czym należy pamiętać, że dopuszcza się w tym okresie wyrazy zniekształcone). 

To rodzaj terapii polegającym na procesach oddziaływań długotrwałych pod postacią szeregu działań o charakterze pedagogicznym. Zadania te są skierowane na pomoc oraz zniwelowanie trudności, przyczyn oraz objawów niepowodzeń, których uczeń doświadcza w szkole lub w najbliższym otoczeniu.
Celem terapii pedagogicznej jest wykluczenie negatywnych konsekwencji, podwyższanie samooceny oraz motywacja do dalszych działań. Przede wszystkim mowa o wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych. Terapia pedagogiczna skupia się także na wyeliminowaniu problemów związanych z pisaniem, czytaniem, rysowaniem i mówieniem.

Żeby móc dobrać odpowiednie działania terapii, podstawą jest uzyskanie, jak największej ilości informacji. Nasi Terapeuci przeprowadzają wnikliwy wywiad oraz obserwacje, które pozwolą uzyskać wiele odpowiedzi, np. na temat sytuacji środowiska rodzinnego oraz szkolnego dziecka, jego motywacjach, na jakim aktualnie jest etapie rozwoju, a także jaki problem nie pozwala mu funkcjonować, tak jak inne dzieci lub to funkcjonowanie utrudnia.
W Naszym Centrum Terapeuta podczas diagnozy pedagogicznej analizuje nie tylko same wyniki, ale przede wszystkim proces, podczas którego zauważa negatywne, jak i pozytywne kierunki rozwoju dziecka.

Jeżeli tutaj jesteś, najwyraźniej zauważyłeś lub masz sygnały od nauczycieli, że Twoje dziecko radzi sobie gorzej od rówieśników i osiąga słabsze wyniki niż wskazują na to normy wiekowe. W naszym Centrum uzyskają Państwo odpowiednie informację oraz konsultację i wsparcie pedagogiczne.  

Diagnozie autyzmu często towarzyszy lęk rodziców – wielu z nich odwleka moment wizyty u specjalisty. To błąd! Ponieważ wiele badań wskazuje na to, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza autyzmu i wprowadzona terapia, tym większe są szanse na przywrócenie prawidłowy lub przynajmniej zbliżony do prawidłowego tor rozwojowy dziecka.
W Centrum Terapeutycznym diagnoza autyzmu jest przeprowadzana wg kryteriów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Diagnozę przeprowadza zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog specjalny lub logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
Procedura diagnostyczna obejmuje kilka spotkań w następującej kolejności:
- wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi przeprowadzany przez psychologa bez udziału dziecka (na spotkanie należy dostarczyć całą posiadaną dokumentację dziecka)
- spotkania indywidualne dziecka z diagnostą/ psychologiem - obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy, czy też rozmowy. Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem protokołu obserwacji do diagnozowania ze spektrum autyzmu ADOS-2.
- spotkania indywidualne dziecka z diagnostą - logopeda lub pedagogiem specjalnym
- spotkania indywidualne dziecka z diagnostą - terapeuta integracji sensorycznej
- konsultacja lekarza psychiatry
- wielospecjalistyczna diagnoza – spotkanie całego zespołu diagnostycznego
- spotkanie po diagnozie – omówienie wyników diagnozy

U osób, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu, wdrażamy indywidualnie opracowaną terapię. Prowadzą ją Nasi specjaliści terapeutyczni. Pozostajemy z rodzicami oraz opiekunami osób ze stwierdzonym spektrum autyzmu w stałym kontakcie, aby móc konsultować z nimi dalszy przebieg opieki, wspierać ich oraz wspólnie realizować wydane przez nas zalecenia. Dla każdego dziecka dobieramy indywidualną ścieżkę terapeutyczno-edukacyjną. Odpowiednio prowadzona edukacja oraz przebieg zajęć dydaktycznych umożliwiają dzieciom rozwój i zdobywanie nowych umiejętności.
W naszym centrum diagnozujemy również osoby dorosłe.

Pamiętajmy, że diagnoza autyzmu to nie wyrok!!!

Jest to pierwszy krok do zadbania o dalszy rozwój dziecka i swój!!! 

Człowiek odbiera świat poprzez zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu i jeszcze dwa mniej znane – zmysł przedsionkowy i zmysł czucia głębokiego (proprioceptywny). Chociaż te dwa ostatnie zmysły są mniej znane od poprzednich to odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu człowieka. To one wraz ze zmysłem dotyku stanowią bazę, na podstawie której dojrzewają pozostałe zmysły. Zmysł przedsionkowy (zmysł równowagi) wpływa m. in na nasze napięcie mięśniowe, prawidłową postawę ciała, koordynację, umiejętność czytania. Zaś czucie głębokie przekazuje nam informacje z mięśni, stawów, ścięgien.
W codziennym życiu czynności, które wykonujemy wymagają zaangażowania wszystkich zmysłów czyli układu sensorycznego. Jeżeli w naszym organizmie wszystkie napływające z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarzane bez zakłóceń oznacza to, że proces integracji sensorycznej jest prawidłowy. Integracja sensoryczna jest niczym innym jak odbieraniem, selekcją i porządkowaniem przez mózg docierających do niego informacji. Jest to proces zachodzący poza naszą świadomością.

Diagnoza Integracji Sensorycznej w Naszym Centrum obejmuje:
- wywiad z opiekunem, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.
- przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.
- obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
- przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami.
- pierwsze dwa spotkania odbywają się z udziałem dziecka, na trzecim spotkaniu odbywa się omówienie diagnozy, na którym uczestniczy tylko rodzic.
Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. Celem terapeuty jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Terapia jest możliwa tylko wtedy gdy deficyty zostaną potwierdzone.
Dlatego w razie niepokojących objawów warto przeprowadzić diagnozę dziecka pod kątem rozwoju procesów sensorycznych. Wykazane nieprawidłowości w trakcie diagnozy są wskazaniem do wdrożenia terapii Integracji Sensorycznej (SI).
Dzięki neuroplastyczności mózgu, przy odpowiedniej stymulacji układu nerwowego wypracowuje się nowe, adekwatne do sytuacji reakcje adaptacyjne. W uproszczeniu można powiedzieć, że w trakcie terapii integracji sensorycznej „uczymy mózg” właściwego zarządzania odbieranymi bodźcami. Trafna i rzetelna diagnoza stanowi klucz do sukcesu terapeutycznego.

Rodzicu nie zamartwiaj się bez potrzeby! Zapraszamy do Nas - rozwiejemy zmartwienia i pomożemy. 

Fizjoterapia dla niemowląt pozwala zniwelować nieprawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Pierwszą konsultację ze specjalistą warto odbyć w 3. miesiącu życia. W Centrum Terapeutycznym fizjoterapeuta dziecięcy zajmie się wspieraniem rozwoju ruchowego na wszystkich etapach życia dziecka. Po konsultacji specjalista pokaże, jak pielęgnować maluszka na co dzień, żeby uniknąć dodatkowych błędów i zadbać o jak najlepszy rozwój Twojej pociechy.
Obserwując rozwój dziecka rodzice często zastanawiają się, czy przebiega on prawidłowo. Zauważają różne niepokojące zachowania. Porównują swoje dziecko do innych i starają się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy wszystko jest w porządku?
Pomocne może być spotkanie z naszym fizjoterapeutą, który całościowo spojrzy na rozwój dziecka, zaproponuje i zaplanuje odpowiednią terapię, jeśli jest ona potrzebna.
W naszym Centrum proponujemy szereg metod wspomagających rozwój psychofizyczny najmłodszych pacjentów. Techniki te kształtują właściwą postawę ciała i wpływają na usprawnienie małej i dużej motoryki niemowląt i dzieci. Wśród nich są: rehabilitacja według NDT Bobath, terapia integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z opóźnieniem psychoruchowym, terapia ręki według koncepcji PTR, ćwiczenia korekcyjne wad postawy, diagnoza i terapia problemów ze stopami, techniki osteopatyczne w terapii noworodków i niemowląt.

Fizjoterapia niemowląt pozwala uniknąć wad rozwojowych, które niosą ze sobą konsekwencje na całe życie. Konsultacje z naszym fizjoterapeutą mogą uchronić Twoje dziecko przed poważnymi problemami zdrowotnymi. Podczas wizyty u specjalisty otrzymasz rzetelny opis rozwoju psychomotorycznego niemowlaka, a także zyskasz wiedzę o tym, czym jest i jak przebiega fizjoterapia niemowląt.
Jeżeli zauważysz u swojego dziecka nieprawidłowości ruchowe lub chcesz wiedzieć, jak wspierać je w rozwoju – wizyta u naszego specjalisty to dobry pomysł. 

W Naszym Centrum mogą Państwo skorzystać z pomocy fizjoterapeutów specjalizujących się w rehabilitacji dzieci i młodzieży.
Ponieważ rozwój ruchowy (motoryka mała i motoryka dużą) jest jednym z najbardziej istotnych elementów w rozwoju dziecka. To właśnie etapy rozwoju ruchowego mają m.in. znaczący wpływ na rozwój mowy dziecka.
Zaburzenia rozwoju ruchowego często współistnieją z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Może zdarzyć się, że pewne nieprawidłowości ustąpią same, gdyż człowiek posiada mechanizmy, dzięki którym niektóre zaburzenia likwidowane są bez pomocy z zewnątrz. Ale czy zawsze tak się tak dzieje?
Nasi fizjoterapeuci zawsze podkreślają- nie należy liczyć na to, iż wszelkie opóźnienia ruchowe u naszego dziecka miną samoistnie. Zaburzenia ruchowe mogą bowiem z dnia na dzień coraz bardziej pogłębiać się, a wówczas utrwalone już błędne wzorce ruchowe nie będą możliwe do całkowitego skorygowania.
Stąd, jeżeli cokolwiek w rozwoju ruchowym Twojego dziecka budzi u Ciebie niepokój lepiej to sprawdzić!

To dzięki nieustannemu rozwojowi oraz odpowiedniemu podejściu do młodego pacjenta jesteśmy w stanie pomóc między innymi w:
- zaburzeniach rozwoju motorycznego
- nieprawidłowościach w odpowiednim napięciu mięśniowym
- asymetriach
- zaburzeniach w sferze integracji sensorycznej

Wychodząc Państwu naprzeciw pokrótce chcemy przestawić kilka ważnych elementów, na które warto zwrócić uwagę przed wizytą dziecka u fizjoterapeuty.

Zebranie informacji o dziecku:
Pierwszą część badania stanowi rozmowa z rodzicem. Podczas niej poruszane są takie kwestie jak powód wizyty, stan zdrowia dziecka oraz historia choroby.
Ocena sylwetki oraz umiejętności ruchowych dziecka:
Jest to część praktyczna badania. Terapeuta dokonuje oceny sylwetki oraz możliwości ruchowych pacjenta. W tej części badania zawierają się również wszelkie testy układu ruchu.
Należy przygotować posiadaną dokumentację medyczną i informacje na temat historii choroby. Nie ma potrzeby wykonywania specjalistycznych badań przed pierwszą wizytą. W razie potrzeby wykonanie ich zaleci fizjoterapeuta. Warto też przygotować informacje o przebiegu rozwoju ruchowego dziecka w pierwszych latach życia, dotyczy to dzieci w każdym wieku. Ważne jest też powiedzenie dziecku, jak taka wizyta będzie wyglądała, to zredukuje stres i przygotuje go na nową sytuację.  

W Naszym Centrum mogą Państwo skorzystać z pomocy fizjoterapeutów specjalizujących się w fizjoterapii osób dorosłych.
Fizjoterapia osób dorosłych w naszym Centrum ma na celu przede wszystkim, aby przywrócić sprawność i funkcjonowanie w życiu codziennym pacjenta poprzez dobranie indywidualnej terapii, w zależności od stopnia zaawansowania dysfunkcji narządu ruchu, występujących dolegliwości, jak i ogólnego stanu zdrowia oraz wieku pacjenta.
Na początku wizyty nasz fizjoterapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad, ocenia dokumentacje medyczną stan pacjenta, następnie wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu fizjoterapii.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów podczas terapii łączymy wiele
specjalistycznych metod i narzędzi terapeutycznych.

Pamiętaj, że dzięki fizjoterapii możesz odzyskać pełną lub możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną i psychiczną. 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w naszym Centrum to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku
4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci
i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.
Uczestnictwo w zajęciach TUS w naszym Centrum niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.

Zajęcia TUS dla dzieci i młodzieży uczą: rozpoznawania, treści przeżywanych emocji, zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji, pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje, jak kształtować samoocenę.

Na treningu umiejętności społecznych ćwiczymy i rozwijamy przede wszystkim różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania, rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.
Co więcej, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży jest dla nich świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki.

Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych oraz jak pohamować własną złość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Terapia TUS w naszym Centrum to kompleksowy i ciekawy program zajęć, podczas których skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach dzieci i młodzieży, ucząc rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.  

Ręka to „element wykonawczy” poleceń pochodzących z mózgu. To właśnie ręka odpowiedzialna jest za trzymanie, podnoszenie oraz przesuwanie. Dzięki ręce piszemy, wykonujemy i kontrolujemy ruchy oraz realizujemy mechanizmy czuciowe. Wszystkie te aspekty podkreślają ważność ręki w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Zdarza się jednak - często z przyczyn zdrowotnych – że rozwój funkcji ręki zostanie zahamowany, a umiejętności ruchowo-czuciowe w ogóle się nie wykształcą lub wykształcą się jedynie w ograniczonym zakresie. Odpowiedzialne za to mogą być: nieprawidłowa budowa, zaburzenia integracji sensorycznej, złe nawyki, niepełnosprawność intelektualna czy uszkodzenia mózgu. Istotna staje się w tej sytuacji odpowiednia diagnoza i terapia, które proponujemy Państwu w Centrum Terapeutycznym. Specjaliści naszego centrum przeprowadzą diagnozę oraz indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta dobiorą i skoordynują działania i ćwiczenia umożliwiające usprawnienie mechanizmów ruchowo-czuciowych ręki.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemem uzależnienia. Zazwyczaj cała aktywność i skupienie skoncentrowane są wokół osoby uzależnionej. Tymczasem problem uzależnienia dotyka również członków rodziny, znajdujących się w bliskim otoczeniu osoby chorej. Lata przebywania w bliskich relacjach z osobą uzależnioną skutkują wytworzeniem się destrukcyjnych wzorców zachowania, które uniemożliwiają bądź utrudniają prawidłowe funkcjonowanie.

Uzależnić można się w każdym wieku i praktycznie od wszystkiego, co służy człowiekowi. To nie tylko alkohol, tytoń czy hazard mogą pozbawić nas kontroli. Coraz częściej obserwujemy uzależnienie od: Internetu (zjawisko FOMO) - to nieustanne zerkanie w ekran smartfonu, sprawdzanie powiadomień, logowanie się na portalach społecznościowych czy odwiedzanie portali informacyjnych. Telefon wciąż mamy pod ręką – w kuchni, toalecie, łazience, w trakcie spotkań z przyjaciółmi czy rodziną. Nigdy go nie wyłączamy, a w razie potrzeby – jedynie wyciszamy lub włączamy wibracje, by kontrolować nadchodzące powiadomienia. Kiedy je otrzymujemy, odczuwamy natychmiastową potrzebę sprawdzenia, kto i czego chce. Raczej nikt w swoim życiu nie planuje zostać alkoholikiem czy narkomanem…
Granica pomiędzy normą a uzależnieniem jest bardzo „cienka”. Przychodzi moment, kiedy zatraca się kontrolę (nad ilością, czasem lub intensywnością) i pojawia się przymus (tzw. „głód”) wykonywania danej czynności czy też spożycia danej substancji. Jest on tak silny, że dana osoba m.in. zaniedbuje swoje obowiązki związane z rodziną, pracą, szkołą, rezygnuje ze swoich zainteresowań, ogranicza kontakty towarzyskie (izoluje się). Pomimo świadomości szkód wciąż zwiększa się u niej zapotrzebowania na daną aktywność lub substancję psychoaktywną. Przy próbie odstawienia danych czynności lub zmniejszenia ilości zażywanej substancji pojawiają się „objawy odstawienne” (m.in. niepokój, drżenia mięśni, kołatanie serca, bezsenność, wybuchy złości).

Terapia osoby współuzależnionej w naszym Centrum skupia się przede wszystkim na odzyskaniu własnej odrębności i uniezależnieniu poczucia własnej wartości od innych osób. Ważnym elementem terapii jest zdobycie umiejętności wyznaczania własnych granic oraz braku koncentrowania wszystkich swoich myśli i działań wokół osoby uzależnionej. Istotnym celem terapii jest odzyskanie poczucia kontroli nad własnym życiem, zaprzestanie brania na siebie odpowiedzialności za nałóg partnera oraz zmiana nieadaptacyjnych wzorców zachowania.
W sytuacji, kiedy zaobserwujemy objawy uzależnienia u siebie lub u kogoś ze swoich bliskich, warto zwrócić się po pomoc do terapeuty uzależnień. Samodzielnie próby poradzenia sobie z problemem mogą okazać się ponad nasze siły. 

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone mogą być przez różnych specjalistów, bo zarówno przez psychologów, jak i pedagogów oraz przez logopedów. Dokładny wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzone zostanie opóźnienie rozwoju. Mówiąc konkretnej, wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim: zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną, opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju ruchowego, znaczne wady wzroku, deficyty słuchu.

Wczesne wspomaganie rozwoju pomaga nie tylko dziecku, ale przede wszystkim jego rodzinie. Opiekunom zapewniamy również psychoedukacje, której istotą jest wyjaśnianie, skąd mogą brać się występujące u malucha trudności, a także informowanie o tym, jak rodzice powinni reagować w razie przejawiania przez ich pociechę nieprawidłowych zachowań.
Podczas terapii WWR pracujemy nad usprawnieniem u dziecka następujących obszarów:
• poznawczego czyli pamięć, myślenie, uwaga, koncentracja
• emocjonalnego czyli umiejętność przeżywania, wyrażania i kontrolowania emocji,
• społecznego czyli funkcjonowanie w grupie, kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy, umiejętność respektowania określonych norm,
• fizycznego czyli przetwarzanie i odbieranie bodźców przez wszystkie zmysły, prawidłowe funkcjonowanie ruchowe.

Część rodziców obawiać się może ewentualnych kosztów zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. Niepotrzebnie, ponieważ zajęcia te są całkowicie bezpłatne.  

Osoby dotknięte zaburzeniami ADHD często wykazują się brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.
Centrum Terapeutyczne diagnozuje ADHD testem CONNERS 3 ®
Co to oznacza?

Conners 3 ® służy Naszym terapeutom do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.
Metoda badania testem Conners 3 oparta jest na najnowszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5. Obejmując: skale treściowe, objawowe, kontrolne oraz pytania dodatkowe, co umożliwia wgląd w sposób funkcjonowania dziecka we wszystkich mierzonych obszarach: nieuwagi, nadaktywności/impulsywności, problemów z nauką, funkcji wykonawczych, relacji z rodziną, relacji z rówieśnikami.

Dzięki temu otrzymujemy pogłębiony profil osoby badanej, wraz z określeniem prawdopodobieństwa występowania ADHD. Na podstawie tego nasi terapeuci wdrażają odpowiednia terapię. 

W sprawie umówienia wizyty domowej prosimy o kontakt z Centrum Terapeutycznym.